ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

Инфраструктурно строителство

Обект и местонахождение

Възложител

Дата на приключване изпълнението на строителството

Вид на строителството

Обектът е въведен в експлоатация (ДА/НЕ)

1.

Ремонт на покрив на сградата на ОУ “Христо Ботев”, с. Ново Паничарево, Община Приморско

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

08.02.2019г.

Архитектурно строителство

ДА

2.

Реконструкция (Основен ремонт) на професионална гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ) – Учебна сграда и учебни работилници в УПИ I, кв. 83, гр. Гълъбово

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

15.12.2017г.

Архитектурно строителство

ДА

3.

“Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Гълъбово”

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

21.12.2016г.

Инфраструктурно строителство

ДА

4.

Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. на територията на “Общинско горско предприятие Созопол" в обект №П-1501

ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЗОПОЛ

18.06.2015г.

Инфраструктурно строителство

ДА

5.

Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ангел Стефанов“‘ част от ул. „С.Велики“ и част от ул. „Ал. Стамболийски“ в Гълъбово.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

29.03.2018г.

Инфраструктурно строителство

ДА

6.

Основно обновяване на Професионална гимназия „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Димитровград

ОБЩИНА ХАСКОВО

05.11.2019г.

Инфраструктурно строителство

ДА

7.

Доставка на материали на обект "Текущ ремонт улици в гр. Гълъбово, община Гълъбово"

Общинско строителство Гълъбово

2/07.05.2019

Инфраструктурно строителство

ДА

8.

Предоставяне на работна ръка на обект "Текущ ремонт на улици в гр. Гълъбово, община Гълъбово"

Общинско строителство Гълъбово

3/07.05.2019

Инфраструктурно строителство

ДА

9.

Наем на механизация на обект  "Текущ ремонт на улици в гр. Гълъбово, община Гълъбово"

Общинско строителство Гълъбово

4/07.05.2019

Инфраструктурно строителство

ДА