ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

История


Финтрейд Инженеринг е фирма, която извършва услуги в областта на инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Успешното Управление е от решаващо значение за ефективното функциониране и рентабилността на компанията.

Една компания може да привлече най-добрите инженери и творчески персонал, но без правилното, адекватно и разумно управление на хората, идеите и проектите зъбците в колелото не биха сe свързали заедно в едно, за да придвижат напред корпоративната машина.

Ако компанията Ви е в ситуация, в която има изобилие от проекти и достатъчен творчески персонал, но се затруднява в управлението на идеите, затруднява се в организацията  и извличането на максимума от Вашия екип, тогава ние сме насреща с широка гама от услуги за управление. Като се допитаме до Вас, уважавaйки Вашето партньорство, ще предложим разумен екшън-план за организиране и структуриране на дейността и управлението, което би довело Вашата програма до  успешен завършек. С наша помощ ще приключите проектите си в най-добрия срок, с най-добър бюджет и с най-висок стандарт.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Ние предлагаме широкообхватни Финансови услуги, които ще Ви дадат задълбочен отговор. Като се ръководим от конкретните изисквания и нужди на компаниите от всякакъв ранг ние осигуряваме  надеждно съдействие в бизнес операции.  Осигуряваме база (на инфраструктура), която позволява на компаниите да възлагат кредитен анализ и прогнозиране.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

Начало на собствен бизнес в страна, в която никога не съм работил! Това е  предизвикателно предложение дори и за опитен предприемач. Всеки притежател на бизнес намерение може да се изправи пред местните предизвикателства и потенциални клопки. Предпазливостта, но най-вече професионалния съвет, са задължителни условия за всяко начало.Ние правим това лесно – Вашият бизнес в България е възможен. Ще изготвим за Вас Пазарен анализ – основа за реализиране на Вашите намерения и идеи. Без значение какъв вид бизнес предвиждате - ние ще направим всички местни изследвания, за да разберете текущото състояние на пазара в България в рамките на търсената от Вас ниша. Анализът е сигурен път към успеха.

Нашият екип от опитни и търсещи анализатори може да извлича ключовите точки от всеки пазар, за да ви предостави пълен набор от доклади за реалиазция, с които да вземете Вашите сериозни бизнес решения.Ние предлагаме цялостен анализ на местния пазар и на необходимите действия – „стъпка по стъпка“. За Вас ще изготвим изследвания и предложения за всяко необходимо действие. Ще Ви дадем нужните и  конкретни съвети за пътя на най-здравословното начало на новия си бизнес в България.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

На практика формулата за ценообразуване е съществена част от бизнеса. Без успешна и вярна формула всяка компания може да срещне сериозни неприятности. Двата основни вида анализ, които ние препоръчваме и предлагаме като аутсорсинг решение за Вашата компания са производствен анализ и анализ на разходите.Анализ на разходите. Когато купувате, са налице моменти, в които се изисква спешна и точна разбивка на системата на разходите. Анализът на разходите е  сложно предложение, което ние с успех ще улесним. Окончателното изчисление ще Ви помогне да прецените всички преки и непреки разходи. Ние имаме потенциала да Ви помогнем. Нашият екип ще направи пълен анализ на разходите за Вашата фирма и ще Ви предостави доклади, свързани с желания от Вас продукт, които ще подпомогнат компанията в пътя им към интелигентното, но и успешно решение.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОИЗВОДСТВЕНИ АНАЛИЗИ

Ако производството на продуктие Вашата цел, производственият анализ е изключително важно парче от пъзела за Вас. Нашите производствени анализатори ще проучат производствения процес и ще Ви дадат най-добрите насоки за подобряване на ефективността на производството.Ние ще разгледаме всеки един сектор и ще определим Вашите необходими разходи за реализация на производството на Вашия продукт в България. Ние ще изготвим изследване за всичко, което трябва да знаете, ще прогнозираме разходите за Вашия краен продукт.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Финансиране от Европейския съюз Ние притежаваме потенциала да помогнем на Вашата компания за  получаване на финансиране от ЕС. Целта е реализиране на бизнес в България.  Европейското финансиране е възможност, която трябва да се осъществи чрез програмите, подкрепяни от правителството. Това може да бъде реалност.

Ние знаем какво е необходимо, за да получите финансиране и ще увеличим шансовете, за да стане това финансиране реалност и за Вашия бизнес. Ние ще работим с Вас в екип, за да стигнем до детайла на Вашия бизнес план. Ще ви водим стъпка по стъпка през целия процес на кандидатстване за финансиране и ще Ви доведем до успешното начало.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Консултантските услуги са съсредоточени изцяло върху начина, по който клиентите ръководят бизнеса си в бързо променящата се икономическа, законодателна и управленска среда. Ние прилагаме научни, икономически, социални и практически знания и умения за проектирането, изграждането, поддържането и подобряването на конструкции, машини, системи, материали и процеси.  Изборът на подходящи технологии, които да подпомагат работните модели и процеси, е от основно значение за всяка компания. Затова ние помагаме на нашите клиенти да изберат технологии, които  са подходящи като решение за техния бизнес. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

Екипът ни притежава значителен опит в сферата на обществените поръчки. Анализиране, систематизиране, подготовка и окомплектоване на пълния набор документи, необходими за участието в процедурите и за за изпълнението на възложените обществени поръчки. Финансово-икономически анализи.

ИНЖЕНЕРИНГ – ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ. Прилагаме на научни, икономически, социални и практически знания и умения за проектирането, изграждането, поддържането и подобряването на конструкции, машини, системи, материали и процеси.

 Опитът отново ни помага!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

Промяната на климата и свързаните с него глобално затопляне и повишаване на морското равнище  наложиха необходимостта от изграждане и развиване на съвременни структури и модели за екологосъобразно управление  на  отпадъците.

Дейностите по устойчиво управление на отпадъци е основен приоритет за всички организации. Нашия подход при управление на отпадъците  се основава на икономически ефективни и устойчиви решения, които да удовлетворяват изискванията и очакванията на нашите клиенти, следвайки прнципите на предотвратяване, минимизиране, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване на енергията, депониране и окончателно обезвреждане на отпадъците. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Това е водещото в нашите идеи.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ.

Нашата компания притежава Регистрационен документ № 02-РД-289-14/12.10.2020 г. от Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Бурас, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕПАРИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

Сепарирането като дейност по обработка на отпадъците има за цел отделяне на оползотворимите компомененти като метални, стъклени, пластмасови и хартиени опаковки. Изграждането на подобни съоръжения за сепариране и третиране на отпадъците е началото на мероприятията, които страната ни трябва да изпълни с оглед интегрирано управление на отпадъците, за да спази изискванията на Европейските директиви за намаляване депонирането, оползотворяване и рециклиране на твърдите битови отпадъци. Крайният ефект от сепарирането и третирането на отпадъците е ограничаване на количествата за депониране, отделяне и подготовка на рециклируемите компоненти за последваща преработка, ограничаване ефекта на загуби на първични ресурси, което води до икономия на енергия, вода и др. природни ресурси.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНТРОЛ НА ПРАХА.

Aтмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве.Влияние върху качеството на атмосферния въздух на града оказват редица фактори:

·       климатични условия;

·       локални и централни горивни съоръжения с твърди, течни горива и газ;

·       състоянието и вида на пътната настилка;

·       организацията и плътността на автомобилния поток;

·       строителни и ремонтни дейности в различни райони на града;

·      продължителна работа на двигатели на МПС на ниски обороти на място при кръстовищата и уличните задръствания и отделянето на замърсители от автомобилните горива в приземния слой на въздуха.

Политиката на Министерството на здравеопазването по отношение качеството на атмосферния въздух (КАВ) и ролята му като фактор на жизнената среда, въздействащ върху човешкото здраве и биоравновесието в природата, е съобразена с основните европейски тенденции за минимизиране риска за здравето на населението. Една от мерките, свързани с намаляване на емисионните нива на атмосферните замърсители и ограничаване на вредното въздействие върху здравето на населението е измиване на улиците, с цел намаляване на запрашеността. Чрез този механичен метод се намалява съдържанието на ФПЧ  в атмосферния въздух.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Нашата професионална експертиза и опит се разпростират отвъд рамките на традиционния бизнес. Желаете да обсъдим съвместно партньорство? Свържете се с нас и ние с готовност ще разгледаме Вашето предложение. Заедно ще определим Вашите цели, заедно ще работим за надминаването им.