ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

Ресайклинг
ФИНТРЕЙД РЕСАЙКЛИНГ - Доставка и отдаване под наем на специализирана техника, автомобили, машини и оборудване.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Промяната на климата и свързаните с него глобално затопляне и повишаване на морското равнище  наложиха необходимостта от изграждане и развиване на съвременни структури и модели за екологосъобразно управление  на  отпадъците. Финтрейд Ресайклинг е фирма специализирана в доставките и поддръжкато на машини и оборудване за събиране и тртиране на отпадъци.

Изборът на подходящи технологии, които да подпомагат работните модели и процеси, е от основно значение за всяка компания. Затова ние помагаме на нашите клиенти да изберат технологии, които н са подходящи като решение за техния бизнес.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ПРЕТОВАРНИ СТАНЦИИ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ДЕПА ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ХИДРАВЛИЧНИ ПРЕСИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕПАРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. СЕПАРИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Сепарирането като дейност по обработка на отпадъците има за цел отделяне на оползотворимите компомененти като метални, стъклени, пластмасови и хартиени опаковки. Изграждането на подобни съоръжения за сепариране и третиране на отпадъците е началото на мероприятията, които страната ни трябва да изпълни с оглед интегрирано управление на отпадъците, за да спази изискванията на Европейските директиви за намаляване депонирането, оползотворяване и рециклиране на твърдите битови отпадъци. Крайният ефект от сепарирането и третирането на отпадъците е ограничаване на количествата за депониране, отделяне и подготовка на рециклируемите компоненти за последваща преработка, ограничаване ефекта на загуби на първични ресурси, което води до икономия на енергия, вода и др. природни ресурси.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ

КОНТЕЙНЕР ТИП БОБЪР 

КОНТЕЙНЕР ТИП МЕВА

КОНТЕЙНЕРИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

ПАРКОВИ КОШОВЕ

КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ТБО

ПЛАСТМАСОВИ КОНТЕЙНЕРИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМУНАЛНА ТЕХНИКА

СМЕТОСЪБИРАЩИ АВТОМОБИЛИ 

МАШИНИ ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИ 

МАШИНИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАХА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ОФИС ОБОРУДВАНЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ. ХИДРАВЛИКА. ЦИЛИНДРИ. МАРКУЧИ. НАКРАЙНИЦИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА